Пројекат

О пројекту

Завод за унапређивање образовања и васпитања је добио налог од Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 153-02-00027/2017-07 од 31. октобра 2017. да припреми програм обуке намењен наставницима основних школа и гимназија који је усклађен са новим програмима наставе и учења који су оријентисани на исходе.

У сарадњи са Учитељским факултетом Универзитета у Београду, Завод ће реализовати програм обуке за 9000 учитеља који ће изводити наставу по новоусвојеним плановима почев од 01. септембра 2018. године.

За припрему програма коришћена су следећа законска документима:

 • Стратегија развоја образовања у Републици Србији до 2020. године и пратећи Акциони план;
 • Национални оквир образовања и васпитања (предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања);
 • План наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програм наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања);
 • План наставе и учења за други циклус основног образовања и васпитања и програм наставе и учења за пети разред основног образовања и васпитања (предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања);
 • План наставе и учења за гимназије и програма наставе и учења за први разред гимназије (предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања);
 • Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања („Службени. глaсник РС – Прoсвeтни глaсник“, бр. 5/2010);
 • Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета („Службени глaсник РС – Прoсвeтни глaсник“, бр. 117/2013);
 • Прaвилник о стaндaрдимa кoмпeтeнциja зa прoфeсиjу нaстaвникa и њихoвoг прoфeсиoнaлнoг рaзвoja („Службени глaсник РС – Прoсвeтни глaсник“, бр. 5/2011);
 • Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача, стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 81/2017).

Циљ обуке

Оспособљавање наставника, стручних сарадника и директора основних школа и гимназија за остваривање образовно-васпитне праксе у складу са новим програмима наставе и учења и праћење сопственог рада.

Специфични циљеви

 • Упознавање са новом концепцијом програма наставе и учења;
 • Развијање компетенција за планирање наставе и учења оријентисане на исходе и процес учења (глобално, оперативно планирање и припремање за час);
 • Развијање компетенција за остваривање наставе и учења оријентисане на исходе и процес учења (методе, технике и активности);
 • Развијање компетенција за праћење и вредновање наставе и учења оријентисане на исходе и процес учења.
 • Развијање компетенција за праћење и вредновање сопствене праксе.

Исходи обуке

Учесници ће бити у стању да:

 • планирају образовно-васпитну праксу оријентисану на исходе и процес учења (глобално, оперативно планирање и припремање за час);
 • планирају одговарајуће и разноврсне приступе, методе, технике и активности рада са ученицима које доприносе остваривању исхода и развијању међупредметних компетенција код ученика;
 • осмишљавају различите начине праћења и провере остварености исхода и напредовања ученика;
 • прате и самоевалуирају сопствену праксу.