Пројекат

О пројекту

Завод за унапређивање образовања и васпитања је добио налог од Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 153-02-00027/2017-07 од 31. октобра 2017. да припреми програм обуке намењен наставницима основних школа и гимназија који је усклађен са новим програмима наставе и учења који су оријентисани на исходе.

У сарадњи са Учитељским факултетом Универзитета у Београду, Завод ће реализовати програм обуке за 9000 учитеља који ће изводити наставу по новоусвојеним плановима почев од 01. септембра 2018. године.
bedava bonus veren bahis siteleri
За припрему програма коришћена су следећа законска документима:

 • Стратегија развоја образовања у Републици Србији до 2020. године и пратећи Акциони план;
 • Национални оквир образовања и васпитања (предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања);
 • План наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програм наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања);
 • План наставе и учења за други циклус основног образовања и васпитања и програм наставе и учења за пети разред основног образовања и васпитања (предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања);
 • План наставе и учења за гимназије и програма наставе и учења за први разред гимназије (предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања);
 • Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања („Службени. глaсник РС – Прoсвeтни глaсник“, бр. 5/2010);
 • Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета („Службени глaсник РС – Прoсвeтни глaсник“, бр. 117/2013);
 • Прaвилник о стaндaрдимa кoмпeтeнциja зa прoфeсиjу нaстaвникa и њихoвoг прoфeсиoнaлнoг рaзвoja („Службени глaсник РС – Прoсвeтни глaсник“, бр. 5/2011);
 • Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача, стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 81/2017).

Циљ обуке

Оспособљавање наставника, стручних сарадника и директора основних школа и гимназија за остваривање образовно-васпитне праксе у складу са новим програмима наставе и учења и праћење сопственог рада.

Специфични циљеви

 • Упознавање са новом концепцијом програма наставе и учења;
 • Развијање компетенција за планирање наставе и учења оријентисане на исходе и процес учења (глобално, оперативно планирање и припремање за час);
 • Развијање компетенција за остваривање наставе и учења оријентисане на исходе и процес учења (методе, технике и активности);
 • Развијање компетенција за праћење и вредновање наставе и учења оријентисане на исходе и процес учења.
 • Развијање компетенција за праћење и вредновање сопствене праксе.

Исходи обуке

Учесници ће бити у стању да:

 • планирају образовно-васпитну праксу оријентисану на исходе и процес учења (глобално, оперативно планирање и припремање за час);
 • планирају одговарајуће и разноврсне приступе, методе, технике и активности рада са ученицима које доприносе остваривању исхода и развијању међупредметних компетенција код ученика;
 • осмишљавају различите начине праћења и провере остварености исхода и напредовања ученика;
 • прате и самоевалуирају сопствену праксу.