О Заводу

Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да Република Србија оснива Завод за унапређивање образовања и васпитања ради праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања, за обављање развојних, саветодавних, истраживачких и других стручних послова у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању. Одлука Владе о оснивању Завода објављена је у Службеном гласнику Републике Србије број 73/04 од 25. јуна 2004.

На оснивање, организацију и рад Завода за унапређивање образовања и васпитања примењују се прописи о јавним службама. О промени назива, седишта и статусној промени Завода одлучује Влада. На Статут и Годишњи план и програм рада Завода сагласност даје Влада.

Завод је уписан у регистар Привредног суда у Београду, решењем Трговинског суда у Београду број Fi 8518/04 од 23. августа 2004.

Завод обавља стручне послове из области образовања и васпитања и учествује у припреми прописа из надлежности Министарства просвете, Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих, као и друге послове у складу са законом, одлуком о оснивању и Статутом Завода.

Више о Заводу можете наћи на сајту http://zuov.gov.rs/